Arolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Tor-faen – Cynigion Drafft / Review of County Electoral Arrangements for the County Borough of Torfaen – Draft Proposals

Annwyl Syr/Madam,

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu harolwg o’r Tor-faen.  Mae’r Comisiwn yn cyhoeddi Cynigion Drafft yn awr. Gellir gweld yr adroddiad ar wefan y Comisiwn ar – http://ldbc.gov.wales/reviews/electoralreviews/currreviews/59627882/?skip=1&lang=cy  

Mae’r Comisiwn yn rhoi hysbysiad o’r cyfnod ar gyfer gwneud cynrychiolaethau yn dechrau ar 10 Mai 2018 ac yn dod i ben ar 01 Awst 2018. Ar ôl y dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn ystyried y sylwadau ac unrhyw dystiolaeth newydd a dderbyniwyd cyn iddynt baratoi eu Cynigion Terfynol.  Caiff y rhain eu cyhoeddi a’u cyflwyno i’r Llywodraeth Cymru, a all weithredu’r cynigion naill ai fel y’u cyflwynwyd neu gydag addasiadau.

Yn gywir,

Dear Sir/Madam

The Local Democracy and Boundary Commission for Wales have completed the first stage of their review of Torfaen. The Commission is now publishing Draft Proposals. The report can be viewed on the Commission’s web page – http://ldbc.gov.wales/reviews/electoralreviews/currreviews/59627882/?skip=1&lang=en

The Commission are providing notice of the period for representation commencing on 10 May 2018 and ending on 01 August 2018. After this date the Commission will consider the representation and any new evidence that has been received before they prepare their Final Proposals. These will be published and submitted to the Welsh Government, who may give effect to the proposals either as submitted or with modifications.

Yours sincerely,

 

 

Dan Mosley | Review Officer Swyddog Arolygon
Local Democracy and Boundary Commission for Wales | Ground Floor | Hastings House | Fitzalan Court | Cardiff | CF24 0BL

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru | Llawr Gwaelod | Tŷ Hastings | Llys Fitzalan | Caerdydd | CF24 0BL
Tel : ffôn: 029 2046 4819 | Fax : ffacs:  029 2046 4823 | E mail : e bost: daniel.mosley@gov.wales / ldbc.wales@gov.wales